طنز؛ تعجیل کن حسن، که دگر دیر می شود

علی هدیه لو در وبسایت روزنامه قانون نوشت:

هرسال اگرچه از همه تقدیر می شود
این صنف ما حواله به تقدیر می شود
گفتی که باز می شود این صنف و انجمن
تعجیل کن حسن ، که دگر دیر می شود
بسیار گفته ای سخن نیک و شیک ؛ لیک
اِعمال امر ، یکسره تاخیر می شود
دریاچه ی ارومیه گشته ست کار ما
چون ذره ذره کوچک و تبخیر می شود
گر اعتدال پیشه کنی با فشاریون
مرگ امید حاصل تدبیر می شود
از بدترین موارد این شغل پرملال
این است که دوروزه جوان ، پیر می شود
گهگاه شاعری خل و منگل شبیه من
از شدت خوشی ، خر و جوگیر می شود
با خیل بی شمار حریفان مدعی
تنها و بی حمایت درگیر می شود
یک انتقاد ساده و معمول می کند
ناگاه در هزار طرف گیر می شود
هر حرف صاف و ساده ی ما پیش شاکیان
صد جلد شرح و معنی و تفسیر می شود
وز لابه‌لای شرح و میان توهمات
یک نکته منتخب جهتِ "گیر" می شود
این انتقاد ، از طرف آن جناح خاص!
توهین و طرح توطئه تفسیر می شود
در سایت های باشرف و روزنامه هاش
در لحظه ، بی محاکمه تکفیر می شود
یک عده رای خویش به اعدام می دهند
یک دسته پاپی غل و زنجیر می شود
شخصی هنوز بی خبر از اصل ماجرا
خواهان مرگ با سی و شش تیر می شود
دارند پشتوانه ی گرمی که بی هراس
"اورنی تورنگ" واسه ی ما شیر می شود
ظرف چهار ساعت و هفده دقیقه ؛ زرت
تحریف می کنندش و تکثیر می شود
اشعار در تداوم هربار بازنشر
مشمول یک تحول و تغییر می شود
گهگاه هشتگی به سرش می شود اضاف
گهگاه نیز شامل تصویر می شود
چندان که انعکاس دهند این گروه خاص!
یکروزه شخص ، جزو مشاهیر می شود
آن سان که در کرانه ی غربی مصر هم
خود عامل تحرک و تاثیر می شود
یک موذی جلب ، وسط گیر و دار ما
مشغول واشکافی و تنویر می شود
تحلیل های شخمی و بی ربط می دهد
تحلیل او سه سوت فراگیر می شود
بهتان و فحش و تهمت جاسوسی و کذا
از هر طرف شدید سرازیر می شود
وز شدت حمایت این دولت شریف
آدم ز شغل و شیوه ی خود سیر می شود
آنگاه یک مشاور شخص شما یهو
خواهان عزل صاحب تقصیر می شود
شاعر ز فرط بنده نوازی دوستان
در پیش خلق خوب خدا ، شیر می شود
نشریه بسته می شود و شاعر مشنگ
در بند 7 مانده و تعزیر می شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه