طنز؛ - صدر جدول شدیم... از آخر -

علی هدیه لو در روزنامه قانون نوشت:

حسن آقا به التماس و دعا
دارم از آن جناب استدعا
که پس از رفع مشکل تحریم
مستحب است اندکی ترمیم
تیم کابینه چون که گشته مریض
بنمایید چندتا تعویض
وزرایی که باب تغییر اند
فاز تودیع و عذر تقصیر اند
پر اِضرار و خالی از سود اند
چون وزیران عهد محمود اند
آنچنان می زنند از ریشه
که زنی سنگ گنده بر شیشه
نه به تدبیر معتقد ، نه امید
کرده دنیای ما ، معاد یزید
می دهم بنده پند و اندرزی
برو اول سراغ گودرزی
او که پوشانده است طی دو سال
رختِ انجام ؛ بر امور محال
تیم پر افتخار پرسپولیس
روی خاک سیاه گشته جلیس
زین هوو های بهتر از مادر
صدر جدول شدیم ؛ از آخر...
گشته از سعی و خدمت خادم
تیم ، از افتتاح خود ، نادم
کرده حاصل بسی پریشانی
تیم را برده سوی ویرانی
از عطای وزارت ورزش
می رود مستقیم ، دسته ی شش
الغرض ، تیم پیش از این ، سرور
خاک رفته ؛ نشسته در آخر
گشته امروز پایمال و حقیر
آفرین تاج ، مرحبا به وزیر
بسته ملت امید در عملت
پس حمایت مکن ز کار غلط
جای حرف و اطاله ی صحبت
دادکان را بیار در دولت
بیش از این نیست با شما تعریض
پس بکن آن وزیر را ، تعویض

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه