چگونه احساسات عاشقانه را بیشتر وعمر زندگی زناشویی را طولانی کنیم؟

ک پژوهش امریکایی که در دانشگاه تگزاس انجام شده است، پاسخی کاملاً عملی به این پرسش می‌دهد. این تحقیق نشان می‌دهد که به راحتی می‌توان احساسات عاشقانه و دوام آن را به واسطۀ نوشتن تضمین کرد! چه طور چنین چیزی ممکن است؟

برای افزایش احساسات عاشقانه، آنها را با نوشتن ابراز کنید
پژوهشگران اثبات کرده اند که بیان احساسات از طریق نوشتن، آنها را عمیق تر و دوام شان را طولانی تر می‌کند.
برای مشاهدۀ این مطلب، 86 زوج جوان مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام این زوج ها می‌بایست طی سه روز متوالی، چند خط متن می‌نوشتند. نیمی از این زوج ها می‌بایست دربارۀ عمیق ترین افکار و احساسات از روابط عاشقانه شان می‌نوشتند. زوج های دیگر فقط باید دربارۀ فعالیت های روزانه شان مطالبی را به رشتۀ تحریر درمی‌آوردند.
در ادامه، سه ماه بعد، زوج هایی که دربارۀ احساسات عاشقانه نوشته بودند، روابط عاشقانه شان بسیار مستحکم تر و پایدارتر شده بود. اما زوج هایی که تنها دربارۀ فعالیت های روزانه شان نوشته بودند، روابط سردتری داشتند یا حتی جدا شده بودند.


نوشتن، احساسات عاشقانه را تغذیه می‌کند
بنابراین به نظر می‌رسد که به رشتۀ تحریر درآوردن احساسات و عواطف عمیق، در مستحکم شدن و حتی زیادتر شدن، آنها سهیم است. این پدیدۀ روانی می‌تواند با علل منطقی توجیه شود: ما هر چه بیشتر احساسات مان را دربارۀ موضوعی بیان کنیم، بیشتر به آن وابسته می‌شویم، حتی اگر در ابتدا، آن را چندان باور نداشته ایم.
به نظر می‌رسد که مغز با اندیشیدن زمان گذشته را به یک مشغله و دل مشغولی تبدیل می‌کند: «اگر من زمانم را به این فعالیت اختصاص داده ام، یعنی آن مهم است.». همچنین، سپری کردن زمان با نوشتن احساسات عاشقانه، اهمیت و ارزش بیشتری به آن می‌دهد.


نوشتن را می‌توان به عنوان یک عملیات ذهنی یا به عنوان شناختی بسیار ارزشمند برای مستحکم ساختن عشق و علاقه در نظر گرفت...


نشان دادن احساسات
در پایان خوب است بدانید که اگر به نظر می‌رسد شاعران زندگی عاشقانۀ بسیار زیبایی دارند، شاید تنها علت آن این باشد که آنها می‌دانستند چه طور احساسات شان را در شعرهای شان بیان کنند، و همچنین می‌توانستند این عشق را در تمام طول زندگی شان بادوام سازند، و مطمئناً در طی قرون، با این عشق شان به شهرت رسیده اند...


بنابراین، اگر می‌خواهید عشق تان ابدی باشد، از کسی که دوست دارید بخواهید شعری برای تان بیاورد و خودتان هم شعری برای او بنویسید. آن شعر هر تحلیل روان شناختی که داشته باشد، می‌تواند بهترین و زیباترین هدیه به شمار آید!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه